- reset +

PRZEDSZKOLE

PDFDrukuj

Przedszkole w Łomazach obejmuje opieką wychowawczo-dydaktyczną dzieci miejscowe jak również z pobliskich okolic. Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Łomazy. Placówka przedszkolna mieści się w budynku Zespołu Szkół w Łomazach.

Dzieci podzielone są na sześć grup:

 

WYCHOWAWCA GRUPA
3-LATKI PANI MAŁGORZATA KACZAN

Znalezione obrazy dla zapytania rybki clipart

6-LATKI PANI ANNA ZYDLEWSKA

Znalezione obrazy dla zapytania ŻABKI clipart

5-LATKI PANI EWA DEKIERT

Znalezione obrazy dla zapytania MISIE clipart

4-5-LATKI PANI KRYSTYNA SZYDŁOWSKA

 

Znalezione obrazy dla zapytania PSZCZÓŁKI clipart

4-LATKI PANI EWA KARPOWICZ Znalezione obrazy dla zapytania MOTYLKIZnalezione obrazy dla zapytania MOTYLKI

 

Przedszkole to placówka wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak również przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, prowadzi działania profilaktyczne, tzn. zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast owa profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju.  Przedszkole uczy pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrażających ich życiu

i zdrowiu. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń.

Zadaniem edukacyjnym naszego przedszkola jest:

 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
 • Kształtowanie podstawowych powinności moralnych:
  • życzliwości
  • tolerancji
  • sprawiedliwości
  • uczciwości
  • odpowiedzialności
 • Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.
 • Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umówione sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowań i ustawień w zabawach, grach i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Ukazywanie piękna przyrody.
 • Zapewnienie doświadczeń do nabywania umiejętności słuchania i mówienia.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi przedmiotów i zjawisk, zbiorami, ciężarem, pojemnością i czasem.
 • Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć, zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi do tej twórczości.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce.