- reset +

PDFDrukuj

Psycholog szkolny

mgr Małgorzata Szewczyk

Godziny pracy w roku szkolnym 2015/2016

Poniedziałek 10.30 – 15.30

Wtorek 8.00 – 13.30

Środa 8.00 – 15.30

Czwartek 9.00 – 15.30

Piątek 8.00 - 12.30

DZIAŁALNOŚC RZECZNIKA PRAW UCZNIA W GODZINACH PRACY

KONSULTACJE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

WTOREK 8.00 – 9.00

ŚRODA – 8.00 – 9.00

PIĄTEK – 8.00 – 9.00

 

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
a także wspieranie mocnych stron ucznia;

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

-  prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wspierających rozwój emocjonalno- społeczny;

- podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

- wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

-  rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

- organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

- podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

-  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;

- prowadzenie spotkań z rodzicami oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

- wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

- współpraca z wychowawcą w zakresie diagnozowania dojrzałości szkolnej;

- udział w opracowywaniu programów profilaktyki;

- przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

- realizacja zadań przypisanych Zespołom;

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

- koordynowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum;

- prowadzenie zajęć zawodoznawczych dla uczniów gimnazjum.

 

Kto może się zgłosić?

1. Uczeń, gdy:

- ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;

- nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);

- w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;

- nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać.

2. Rodzic, gdy:

- nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;

- chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

3. Nauczyciel, gdy:

- doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;

- szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii